درمان سرطان سینه داخل مراحل مختلف پیشرفت بلای ناگهانی

admin دسته‌بندی نشده

ASGHAROOOOASGHAROOOOسرطان سینه یکی از بیماری های نسبتاً شایعی است که چهار مرحله دارد و بوسیله صورت بار ۰ تا ۴ عده گذاری می شود. هر جنین از این بیماری علائم و طرز های درمانی متفاوتی دارد. پزشک با استعمال از نحو تی اِن اِم (TNM staging) تشخیص می دهد که مصیبت در کدام یک از مراحل ۰ تا ۴ است و بعد روش درمانی مناسب را برای ناخوش گلچین می کند. در ادامه با این مراحل و روش های تداوی عطارد سینه در هر جنین آشنا می شوید. حتما بخوانید:علائم بدوی سرطان سینه چیست؟علائم سرطان سینه در زنان و مردان و سیاق های تشخیص آنپیشگیری از عطارد سینه با ۱۰ راهکاری که هر زنی باید بداند مرحلهٔ ۰ سرطان سینه مرحلهٔ ۱ سرطان سینه مرحلهٔ ۲ سرطان سینه مرحلهٔ ۳ سرطان سینه مرحلهٔ ۴ سرطان سینه ملاحظات درمان سرطان سینه

هرکدام از حروف TNM معنی خاصی دارد که در عرشه به آن اشاره شده است: حرف تی (T) از کلمهٔ تومور پژمان شده است و مدال می دهد که چه مقدار از لیف سینه درگیر مصیبت شده است؛ دست افزار اِن (N) N از واژهٔ چروک گرفته شده است و مدال می دهد که آیا سرطان در گره های لنفاوی منتشر شده است خواه خیر؛ دست افزار (اِم) M از واژهٔ متاستاز یا مهاجرت می آید و نشان می دهد که آیا عطارد به سایر مناطق بدن منتشر شده است یا.

نه تو این وضع از اعداد بی آرامی مصرف می. شود تو واقع اعداد بین ۰ تا ۴ میزان پیشرفت عطارد را تعیین می.

یواش کمیتهٔ مشترک آمریکا درون حوزه عطارد بر روی این سیستم نظارت. دارد بوسیله همین برهان سرطان شناسان مراحل سرطان را با وضع برابری گلچین و طبقه بندی می.

کنند پزشک برای تعیین مرحلهٔ بیماری در فرید مبتلا بوسیله سرطان سینه از آزمایش های مخصوصی استفاده می بطی ء که شامل آزمایش خون، سی تی اسکن و پت (اسکن CT and PET)scan ، اِم (آرآی)MRI ، اشعهٔ ایکس در ماموگرافی و اولتراسوند. است مرحلهٔ ۰ سرطان

سینه سنخ سرطان درون فردی که در مرحلهٔ ۰ سرطان سینه استراحت دارد، جنس غیرتهاجمی. است درواقع سرطان در هیچ نقطهٔ دیگری از بدن منتشر نشده است و سلول های سرطانی درون همان جایی که ایجاد شدند، باقی مانده.

اند عطارد سینه غیرتهاجمی به صیت کارسینومای داکتال تو (نگرش) DCIS غصه شناخته می. شود یعنی عطارد درون مجرای شیری همیشگی مانده.

است امتیاز زودهنگام عطارد در مرحله صفر انگیزه می شود که فرد درمان های سریع العمل را دریافت. کند این فرمان از ایجاد عطارد تهاجمی جلوگیری می. کند درمان درون مرحلهٔ ۰ سرطان

سینه روش های مختلفی بخاطر درمان سرطان سینه داخل کود ۰ وجود دارد که موارد زیر را شامل می: شود

جراحی جراحی سینه خواه (لامپکتومی) lumpectomy شامل برداشتن سلول های سرطان زا از لیف سینه. است از این روش زمانی استفاده می شود که سلول های سرطانی در جای خودشان ابدی الباقی. باشند لامپکتومی روشی کوتاه و ساده است و مریض می تواند تو همان روز جراحی مرخص شود و به ساختمان.

برود چنانچه سلول های سرطانی داخل بیرون از سینه مشاهده شود، احتمالا پزشک (مَستِکتومی) mastectomy را پیشنهاد می بطی ء که در آن تمام سینه خارج می. شود جراحان پلاستیک می توانند درون همان زمان یا در تاریخی دیگر بافتن سینه را بازسازی. کنند نور

درمانی نور درمانی می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد و از انتشار آنها جلوگیری. بطی ء هر بی تا مبتلا به طور معمول برای التیام نگرش جراحی سینه مافوق پرتو درمانی قرار می گیرد که معمولا ۴ تا ۶ هفته پس از جراحی. است حتما: بخوانید تلالو درمانی چیست و چه عوارضی دارد؟ هورمون

درمانی هورمون استروژن به نعوظ معمول در بدن وجود دارد و می تواند بعضی از انواع عطارد سینه را هدف قرار. دهد اگر تو فردی برای سرطان سینه گیرندهٔ استروژن ( مثبت) ER یا گیرندهٔ پروژسترون ( مثبت) PR باشد، ممکن است پزشک علاوه بر جراحی، هورمون درمانی را پیشنهاد.

کند همچنین شاید بی همتا برای مدیریت سطح هورمون ها در بدن به پرتودرمانی نیاز داشته. باشد مرحلهٔ ۱ عطارد

سینه مرحلهٔ ۱ عطارد سینه بوسیله این ذهنی است که سلول های سرطان زا به اطراف بافت سینه هجوم بردند که دو (زیرمجموعه) ۱A (و) ۱B.

دارد علائم سرطان سینه در وهله: ۱A اندازهٔ تومور بیشتر از ۲ سانتی متر حلق و به خارج از لیف سینه منتشر نمی.

شود افراد مبتلا به مرحله ۱B، سرطان سینهٔ تهاجمی دارند، داخل این: حالت هیچگاه توموری در سینه بود ندارد، اما سلول های سرطانی به صورت گروه هایی هستند که ابعاد بین/۰ ۲ تا ۲ میلی متر دارند و نیز می توانند در گره های لنفی وجود داشته. باشند یک تومور با ابعاد اندک از ۲ سانتی متر داخل سینه وجود دارد و در کنار آن، گروه های کوچکی از سلول های سرطانی با اندازهٔ بین/۰ ۲ تا ۲ میلی متر درون چروک های لنفی یافت می.

شود درصورتی که این مورد باشد و عطارد ER خواه PR باشد، پزشک همچنان آن را به عنوان وهله ۱A سرطان دسته بندی می.

نرم تهاجم میکروسکوپی جایی است که سلول های سرطانی بوسیله خارج از مجاری یا لوله های شیری منتشر می. شود اگر تهاجم میکروسکوپی باشد، پزشک همچنان سرطان را داخل مرحلهٔ ۱ استراحت می دهد؛ البته به شرطی که اندازه این سلول ها بیشتر از ۱ میلی متر. نباشد درمان مرحلهٔ ۱ سرطان

سینه هرچند که جراحی، علاج اولیه درون این جنین است، اما پزشک می تواند انواع طرز های درمانی را پیشنهاد. دهد

جراحی لامپکتومی یا مَستِکتومی گزینه های ممکن بخاطر افراد داخل مرحلهٔ ۱ سرطان سینه. است پزشک براساس محل اولیهٔ تومور، اندازهٔ تومور، اندازهٔ سینه، سابقهٔ خانوادگی، ژنتیک و رجحان فرد غرض می گیرد که از کدام سیاق جراحی کاربرد. نرم

پرتودرمانی پرتودرمانی یکی از روش های استاندارد برای درمان مرحلهٔ ۱ سرطان سینه. است بااین حال مقدور است پزشک این روش را برای افراد بالای ۷۰ سال پیشنهاد کند؛ به خصوص اگر هورمون درمانی کم ارزش. باشد هورمون

درمانی اگر سرطان سینه ER یا PR باشد، احتمالا هورمون درمانی مؤثر. است هورمون درمانی از تکثیر استروژن که کمک کننده سرطان است، جلوگیری می. نرم هورمون درمانی می تواند بوسیله سلول های سرطانی سینه و سایر مناطق بدن برسد و از بازگشت عطارد جلوگیری می. یواش شیمی

درمانی پزشک قبل از پیشنهاد شیمی درمانی میزان پاسخ سرطان به هورمون را بررسی می.

کند درصورتی که نتایج آزمایش مدال دهد که عطارد به استروژن یا پروژسترون خواه پروتئین دیگری به نام گیرندهٔ فاکتور رشد اپیدرمی (آدم) HER2 پاسخ نمی دهد، به عنوان سرطان سینهٔ سه گانهٔ (سلبی) TNCB شناخته می.

شود هورمون درمانی بر این نوع از سرطان مؤثر نیست و افرادی دارای TNCB معمولا بوسیله شیمی درمانی نیاز.

دارند با این حال تعدادی از افرادی که عطارد سینه ER خواه PR دارند، تحت شیمی درمانی صبر می. گیرند پزشک باید از آزمایشی استفاده کند که نشان دهد آیا شیمی درمانی مناسب است یا.

خیر گاهی اوقات پزشک برای افرادی که سرطان سینهٔ HER2 دارند، استفاده از (هرسپتین) Herceptin را پیشنهاد می کند که درمانی هدفمند در کنار شیمی درمانی. است حتما: بخوانید شیمی درمانی چیست؛ انواع، کشش دوروبر و عوارض شیمی درمانی مرحلهٔ ۲ سرطان

سینه مرحلهٔ ۲ سرطان سینه اندوه با دو زیرمجموعه ۲A و ۲B شناخته می.

شود مرحله ۲A سرطان سینه یک سرطان تهاجمی است: که هیچ توموری درون سینه به صورت خودبه خود رشد نمی کند، بلکه توده های سرطانی که ابعادی بیشتر از ۲ میلی متر دارند، داخل سه گانه گرهٔ لنفاوی (زیربغل درون و اطراف) زیربغل یا گره های لنفی نزدیک به جناغ سینه نمو می. کنند توموری در سینه است که ابعادی کمتر از ۲ سانتی متر دارد و بوسیله گره های لنفاوی زیر بغل منتشر می. شود توموری با ابعاد ۲ تا ۵ سامتی متر است، اما به گره های لنفاوی زیربغل منتشر نمی.

شود مرحله ۲B عطارد سینه به اشتهار سرطان سینهٔ تهاجمی است: که توموری با اندازه های ۲ تا ۵ سانتی متر است و در گره های لنفاوی همراه با سنبله ای از سلول های سرطانی نمو می. کند سلول های سرطانی گروه هایی با اندازه ای بین/۰ ۲ تا ۲ میلی متر را تشکیل می. دهند توموری با ابعاد ۲ تا ۵ سانتی متر است و سلول های سرطان زا به یک خواه سه چین لنفاوی زیربغل یا چروک های لنفی نزدیک جناغ سینه منتشر می. شوند غده از ۵ سانتی متر ارشد تر است، اما سلول های سرطان زا به گره های لنفاوی زیربغل منتشر. نشدند تداوی مرحلهٔ ۲ سرطان

سینه جراحی متداول ترین روش درمانی بخاطر مرحلهٔ ۲ سرطان سینه. است

جراحی در بیشتر موارد روش درمانی، برداشتن و از بین بازی کردن توده سرطانی.

است فردی که تو کود ۲A یا ۲B سرطان سینه است، احتمالا باید لامپکتومی یا مستکتومی انجام. دهد پزشک و فرد بیمار براساس اندازه و محل قرارگیری غده تصمیم گیری می. کنند درمان

ترکیبی مقدور است پزشک ترکیبی از پرتودرمانی، شیمی درمانی و هورمون (درمانی درصورت پاسخ عطارد به) هورمون را بوسیله فردی که تو مرحله ۲A خواه ۲B سرطان سینه است، پشنهاد. دهد مرحلهٔ ۳ سرطان

سینه بوسیله طورمعمول شیمی درمانی مقدماتی مرحله بخاطر درمان مرحلهٔ ۳ سرطان سینه.

است ۳A، ۳B و ۳C زیرمجموعه های مرحلهٔ ۳ سرطان سینه.

هستند مرحله ۳A سرطان سینه نوع تهاجمی سرطان سینه است: که هیچ توموری در سینه نیست یا غده با هر کمیت ای تو کنار سرطان یافت می شود که در چهار تا نه گرهٔ لنفاوی زیربغل یا چروک های لنفاوی نزدیک جناغ سینه بود. دارد فرید توموری بزرگ زیرفون از ۵ سانتی متر. دارد همچنین سنبله هایی از سلول های سرطان زا در چروک های لنفاوی هستند که ابعادی بین/۰ ۲ تا ۲ میلی متر. دارند تومور ارشد زیرفون از ۵ سانتی متر است و نیز عطارد بوسیله یک تا سه گرهٔ لنفاوی زیر بغلی یا گره های لنفی نزدیک جناغ سینه منتشر شده.

است مرحله ۳B عطارد سینه تهاجمی است: که تومور با هر پیمانه ای به درون دیوار قفسهٔ سینه خواه پوست سینه منتشر شده است که منجر بوسیله ورم یا زخمِ درحالِ گسترش می.

شود درصورتی که سرطان بوسیله در غشا سینه منتشر شود، احتمالا فرد سرطان التهابی.

دارد علائم عطارد سینهٔ التهابی دربرگیرنده موارد زیر: است سرخ شدن پوست سینه؛ تورم درون سینه؛ احساس گرمای غیرطبیعی.

درسینه مرحله ۳C سرطان سینه از جنس سرطان سینهٔ تهاجمی است: که هیچ سنخ غده واقعی در سینه بود ندارد یا تومور می تواند هر معادل ای داشته باشد و به درون خرابه قفسهٔ سینه خواه پوست سینه منتشر. شود همچنین ممکن است سرطان در ۱۰ یا تعداد بیشتری از چین های لنفاوی زیربغلی وجود داشته. باشد سرطان به گره های لنفاوی بلندی یا پایین ترقوه یا گره های لنفی زیربغلی خواه چروک های لنفی که در نزدیکی جناغ سینه هستند منتشر می. شود حتما: بخوانید علائم سرطان غدد (لنفاوی) لنفوم و روش های تشخیص و تداوی آن تداوی مرحلهٔ ۳ سرطان

سینه علاج بخاطر افرادی داخل این مرحله شامل شیمی درمانی، جراحی و پرتودرمانی. است به طور معمول پزشک قبل از جراحی برای کوچک کردن تومور از شیمی درمانی استفاده می.

کند افرادی که درون مرحلهٔ ۳ عطارد سینه هستند، احتمالا برای کشتن سلول های سرطانی باقی مانده به پرتودرمانی نیاز. دارند درصورت ضرورت بخاطر درمانی هدفمند پزشک می تواند هورمون درمانی را هم پیشنهاد. نرم مرحلهٔ ۴ سرطان

سینه بوسیله طورمعمول درمان مرحلهٔ ۴ سرطان سینه دربرگیرنده مجموعه ای از شیمی درمانی، پرتودرمانی و هورمون (درمانی بسته به) نیاز.

است درمان هدفمند درمانی است که پروتئین هایی که به سلول های سرطان زا اجازه رشد می دهد، هدف صبر می. گیرند نیز این سیاق از علاج به نشانی یک گزینه برای درمان افراد مشغول به مرحلهٔ ۴ سرطان سینه مورد استفاده قرار می.

گیرد هرچند که جراحی نخستین روش درمانی داخل این وهله نیست، ولی بعضی اوقات جراحان از این اسلوب بخاطر برج حمل تومور استعمال می.

کنند جراحان مقدور است از جراحی بخاطر کاهش درد و رفع مسائلی استفاده کنند که درنتیجهٔ مرحلهٔ ۴ سرطان سینه ایجاد می شود که می تواند شامل برداشتن ضیق نخاع، برج حمل مجعد های تکی ناشی از(متاستاز) مهاجرت و رفع شکستگی استخوان.

باشد نیز پزشک برای تداوی علائم مرتبط می تواند دوا تجویز کند؛ بوسیله نشانی: مثال داروهای ضدافسردگی بخاطر حالات روحی فرد بیمار؛ داروی ضدتشنج بخاطر کنترل درد یا شرایط عصبی؛ بی حسی موضعی بخاطر کنترل.

درد درمان های متاخر همیشه در حال کشف شدن هستند و هر فرد مبتلا به سرطان سینه در هر وعده ای از بیماری می تواند از این درمان ها مصرف. یواش افراد باید تو این زمینه با پزشک خود چاره کنند تا با این درمان ها و مراکز ارائهٔ آن آشنا.

شوند فاز درمانی آزمایشی برای علاج جدیدی به نام (ایمونوتراپی) immunotherapy درحال اجرا. است ایمونوتراپی سبب بالابردن توانایی طبیعی بدن برای مبارزه با عطارد است و نسبت بوسیله شیمی درمانی عوارض جانبی کمتری.

دارد موسسه غذا و دارو آمریکا هنوز به ایمونوتراپی مجوز درمانی نداده است، ولی افرادی که اشتیاق دارند تا درون این طرح آزمایشی شرکت کنند می توانند با پزشک خود مشورت کنند و در این طرح درمانی آزمایشی شرکت.

کنند اطالاعات یدکی درمورد سیستم تصویربرداری تی اِن (اِم)

TNM معمولا یک صفر خواه حرف (ایکس) X داخل کنار مسیر N T، N و M فراغت. می گیرد TX یعنی پزشک هیچ اطلاعاتی درمورد فرید یا اندازهٔ. تومور ندارد T0 یعنی هیچ مدرکی درمورد تومور اولیهٔ تهاجمی. حیات ندارد این موضوع نشان می دهد که سرطان تو نگرش خودش (آستان دارد یعنی غده هنوز تو بافت سالم سینه واقف). نشده است NX یعنی پزشک اطلاعاتی درمورد چین های. لنفی ندارد N0 یعنی هیچ مدرکی از سرطان در نزدیکی گره های لنفاوی. وجود ندارد MX به این معنی است که پزشک اطلاعاتی از مهاجرت خواه متاستاز. سرطان ندارد M0 به این معنی است که هیچ مدرکی از مهاجرت سرطان به مناطق دورتر داخل بدن. بود ندارد ملاحظات علاج

عطارد سینه درصورتی که افراد نزدیک داخل خانواده بوسیله عطارد سینه مبتلا باشند، احتمال ابتلا به عطارد سینه درون دیگران بالا.

می جوی مراحل سرطان سینه بوسیله پزشک نشان می دهد که سرطان چطور پیش می رود و گزینه های درمانی مؤثر.

کدام است با این حال عوامل دیگری وجود دارد که پزشک با استعمال از آنها راه درمانی مؤثر را انتخاب.

می کند از جملهٔ آنها موارد: زیر: است سن افراد زیر ۴۰ سال بیشتر سرطان سینهٔ. تهاجمی: دارند بارداری پزشک احتمالا شیمی درمانی را تا سه ماهه ٔ دوم و ثالث بارداری و هورمون درمانی و پرتودرمانی را تا پس ازآن از بوسیله دنیا آمدن نوزاد به تأخیر. می اندازد سرعت رشد و: انتشار سرطان بیشتر سرطان های تهاجمی به علاج های تهاجمی. احتیاج دارند سابقه: ٔ خانوادگی افرادی که خویشاوندان نزدیک شان عطارد سینه را امتحان کردند با حدس بیشتری به این بلای ناگهانی مبتلا. می شوند جستن: های ژنتیکی درصورتی که فردی ژن های مربوط بوسیله سرطان سینه (مانند BRCA1 ژن عطارد) سینه ۱ (و BRCA2 ژن سرطان) سینه ۲ را داشته باشد، به طور مشخصی، احتمال ابتلا به عطارد سینه داخل آنها افزایش. می یابد درون چندی از افراد لازم است تا سایر ژن های مرتبط با سرطان سینه نیز. مطالعه شود

گویش اختتام علاج برای هر فرد با توجه به (زمان تشخیص تشخیص) به موقع و مرحلهٔ سرطان. متفاوت است هرچقدر فرید زودتر درمان را اخذ کند، مولود بهتری.

می گیرد افراد باید با آزمایش های ماهیانه به طور مرتب علائم عطارد سینه را وارسی و باید با پزشک خود در مورد انجام ماموگرافی منظم.

مصاحبت کنند بعضی از افراد براساس عوامل خطری که دارند، باید زودتر از سایرین مطالعه های لازم را. انجام دهند در این تک با پزشک. مصاحبت کنید بعضی از افراد دیرتر به وارسی نیاز دارند، ولی بهتر است با پزشک مشی کنید تا پزشک بهترین راه پیش ِ رو را بوسیله آنها.

ارائه دهد تداوی به عوامل یدکی ربط دارد که محتوی مرحلهٔ عطارد سینه، سابقهٔ خانوادگی، ژن ها و عوامل. انحصاری است پزشک درمان شخصی برای هر فرد را درنظر می گیرد و با توجه به این که فرد به چه درمانی پاسخ می دهد، راه های درمانی کم قیمت را استفاده. می نرم درون: ادامه بخوانید جلوگیری از سرطان سینه با ۱۵

خوراکی سالم

&مقاله;/صوتی< p gt مدت ۲ شایسته کردن و ۲۰ دقیقه قالب فایل MP3 گوینده مژگان اصغری ظرفیت ۴۹ مگابایت تعداد فایل ۱۰ فایل صوتیمجموعه صوتی علائم، پیشگیری و درمان بیماری ها سلامتی ارزشمندترین دارایی انسان است 9،000 تومان مشاهده &مقاله;/صوتی<

شاید دوست داشته باشید:

علائم کم خونی در بارداری، مالیات و متد های درمان آن

بسیاری از بانو ها در دوران بارداری بوسیله اندک خونی مبتلا می شوند. تو این زمان مقدار گلبول های قزل […]

اضافه اختلالات عضلانی اسکلتی | عالمگیر ۷۰ درصدی گردن درد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محسنی سد پی، روز سه شنبه تو نشست خبری که به وابستگی برگزاری ثالث […]

خونریزی بعد از زایمان و پاسخ بوسیله سؤالات مرسوم درمورد آن

بدن داخل کشش دوران بارداری تغییراتی می کند. این تغییرات لزوما موقت سپس از زایمان رفع نمی شوند. بدن بخاطر […]